Logo_Het Gezonde Paard_CMYK-01

Het Gezonde Paard

Met als onderdeel Balance4Rider

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Het Gezonde Paard

De directie van Het Gezonde Paard heeft onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden vastgesteld. De voorwaarden zijn vanaf Januari 2014 van kracht.

Artikel 1. Algemeen

Op alle door Het Gezonde Paard gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten door Het Gezonde Paard  aan cliënt en/of de opdrachtgever inzake onderzoek, training en diensten en alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen.

Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door Het Gezonde Paard  zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Het Gezonde Paard  behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen.

Alle informatie die Het Gezonde Paard communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Het Gezonde Paard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door hetgezondepaard.nl verzonden e-mails.

Het Gezonde Paard staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op hetgezondepaard.nl en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Het Gezonde Paard kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Artikel 2. Overeenkomst

Een overeenkomst is tot stand gekomen op het moment dat Het Gezonde Paard  met de uitvoering begonnen is; de opdracht schriftelijk heeft aanvaard en/of de opdracht heeft bevestigd. De datum van bevestiging is bepalend.

Een offerte voor een product of dienst van Het Gezonde Paard heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

Gemaakte afspraken dienen 24 uur voor de datum van het onderzoek geannuleerd te worden bij Het Gezonde Paard . Bij het niet annuleren of niet annuleren binnen de daarvoor gestelde termijn behoudt Het Gezonde Paard  het recht de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Wanneer een overeenkomst door de cliënt of opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd vervallen openstaande facturen niet. Een deel van de interventie zal in rekening gebracht worden.

Wijzigingen en/of aanvulling op de overeenkomst kunnen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3. Diensten

Het Gezonde Paard  zal zich in spannen om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Het Gezonde Paard  zal voor vervanging zorgen wanneer uitvoerend personeel verhinderd is de opdracht uit te voeren, behoudens in geval van overmacht.

Alle gevolgen van onjuiste of niet tijdige informatie van opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Het Gezonde Paard  zal haar diensten binnen de voor Het Gezonde Paard  gangbare termijn uitvoeren, tenzij anders in de offerte of overeenkomst vermeld.

Een interventie vindt alleen plaats met instemming van de desbetreffende cliënt.

Wijzigingen en/of aanvullingen op de te leveren dienst(en) kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever

De wederpartij is gehouden om tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke naar het oordeel van Het Gezonde Paard  noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de opdracht.

Ingeval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden.

De partij die een beroep doet op overmacht verplicht zich om de oorzaak hiervan, zo snel mogelijk op te heffen.

Artikel 5. Prijzen en tarieven

Opdrachtgever is gehouden om de overeengekomen prijzen en tarieven aan Het Gezonde Paard  te voldoen.

Mocht door een wettelijke regeling er sprake zijn van een kostenstijging voor Het Gezonde Paard  , dan behoudt Het Gezonde Paard  het recht om de tarieven en prijzen te veranderen per datum inwerkingtreding van de wettelijke regeling.

Het Gezonde Paard  kan, gezien de algemene loon- en prijsstijgingen, op basis van het jaarlijks totaalindexcijfer van het CBS, de prijzen en tarieven van haar producten en diensten verhogen.

Het Gezonde Paard rekent reiskosten van vestigingslocatie naar stallingslocatie en retour.

Artikel 6. Facturering en betaling

Het Gezonde Paard berekent de kosten van onderzoek, training en overige diensten en producten aan de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met de opdrachtgever.

De betalingstermijn van de factuur voor de geleverde producten en diensten van Het Gezonde Paard is 14 dagen na factuurdatum en het bedrag moet overgemaakt worden naar het op de factuur vermelde rekeningnummer.

De opdrachtgever is niet gerechtigd om de betalingstermijn op te schorten.

Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het geen Het Gezonde Paard van hem te vorderen heeft met het geen hij meent van Het Gezonde Paard te vorderen te hebben.

Indien de opdrachtgever het oneens is met een onderdeel van de factuur, of de gehele factuur, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

Bij gebreke van tijdige betaling is Het Gezonde Paard gerechtigd om de overeengekomen dienstverlening op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.

Alle door Het Gezonde Paardgemaakte kosten van invordering van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor kosten van de opdrachtgever.

Artikel 7. Klachten en aansprakelijkheid

Wanneer er sprake is van het indienen van een klacht door cliënt en/of opdrachtgever, wordt de betalingsverplichting niet opgeschort. De cliënt en/of opdrachtgever dient Het Gezonde Paard zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van de klacht.

Voor alle directe schade van de wederpartij, welke op enigerlei wijze verband houdt met het niet nakomen van verplichtingen van Het Gezonde Paard uit de opdracht, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in rekening is gebracht voor de werkzaamheden waaruit de schade is voortgekomen.

Voor indirecte schade, van welke aard dan ook, verband houdende met de uitvoering van onze werkzaamheden is Het Gezonde Paard niet aansprakelijk.

Artikel 8. Geheimhouding

Het Gezonde Paard zal elke informatie die via de opdrachtgever verkregen is, vertrouwelijk behandelen en zal er zorg voor dragen dat deze informatie niet door derden wordt ingezien, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is verleend.

Het Gezonde Paard zal een dossier van haar cliënten bijhouden, die zij in het kader van een interventie onderzoekt. Op alle persoonsgegevens, van medische aard of anders, welke deel uitmaken van deze administratie is de wettelijke privacy regelgeving van toepassing.

De cliënt behoudt het recht om op elk gewenst moment inzage te hebben in zijn of haar dossier. Derden kunnen slechts inzage krijgen als door cliënt daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is verleend.